HOME PAGINA

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:PRIVATE                                                                                                                    

 

Free International Trading B.V.

Schefferlaan 1

6865 TA  DOORWERTH

 

Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem: 09071197 

-­-----------------------------------------------------------

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

1.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Free International Trading B.V. geves­tigd te Doorwerth, hierna te noemen de leverancier

1.2      De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

1.3      Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

1.4      Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

1.5      Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 

Overeenkomsten van koop en verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de leverancier bin­dend. Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 

3.1      Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2      Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

3.23.3           A.      Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­gingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoor­waarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de leverancier gerech­tigd de verhogingen aan de wederpar­tij door te bere­kenen.

               Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de leverancier worden uitgegeven en in werking treden, dan is de leverancier gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

       B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na tot­standkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht.

               Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

PRIVATE ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

TC  \l 1 "ARTIKEL 3\: INSCHAKELING DERDEN"

De leverancier is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.


 

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 

5.1      Levering geschiedt niet franco.

5.15.2           Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.25.3           Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd.

5.4      Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

5.35.5           Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de leverancier zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De leverancier stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de leverancier in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

5.6      Indien de wederpartij ook na verloop van de door de leverancier gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de leverancier het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.7      Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

5.8      Levering van zaken geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.

5.9      De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5.10  De leverancier is verplicht de verpakking van de door hem geleverde zaken van de wederpartij terug te nemen, indien de wederpartij voor die verpakking statiegeld aan de leverancier heeft betaald, mits de verpakking onbeschadigd en compleet is en wederom als verpakking voor dezelfde soort zaken als waartoe zij gediend heeft, aangewend kan worden.    

5.11  De leverancier is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta­ling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING 

 

6.1      Wanneer de leveringen of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van de leverancier, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de leverancier gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

6.36.2           Alle onkosten welke door de leverancier worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

 

 

 

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 

7.1      Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de leverancier te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.

7.2      De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

7.3      De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.

7.4      Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de leverancier voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

 

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

 

8.1      De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de leverancier en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

8.2      De leverancier is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De leverancier is niet verplicht deze emballage terug te nemen.

8.3      Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

8.4      Indien het -ter beoordeling van de leverancier- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 

7.19.1           De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient de wederpartij de leverancier binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan de leverancier.

9.2     Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan de leverancier te worden gemeld.

7.29.3           Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de leverancier kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

7.39.4           Bestelde zaken worden in de bij de leverancier voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de leverancier.

9.5      Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

9.6      De leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

9.7      Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9.8     Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de leverancier indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de leverancier te bepalen wijze.

9.9      In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

10.1       De leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behou­dens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de leverancier bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.

10.2       Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de leverancier - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10.3       Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is leverancier nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de leverancier gesloten verzekering.

10.4       Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich die zaken koste­loos te vervangen. De leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

10.5       A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de leverancier tot vergoeding van schade kan

               worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

B.   Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van

een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de leverancier tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

10.6       Zo door de leverancier geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

10.7       De wederpartij verliest diens rechten jegens de leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A.    voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de leverancier

strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

B.    voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper

     gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

C.    voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen

informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 11: BETALING

 

11.1       Betaling: 30% van het totale factuurbedrag incl BTW, dient 1 dag v.t.v. bijgeschreven te zijn op de rekening van de leverancier en 70% dient binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd.

11.2       Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.   zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist.

B.   zal de wederpartij aan de leverancier een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt.

C.   zal de wederpartij, na daartoe door de leverancier te zijn gemaand, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 70,00.

11.3       Ter keuze van de leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

11.4       Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

11.5       Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst open­staat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.6       A.  Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de

Leverancier heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

          B.  Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

12.1       De leverancier behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de leverancier heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

12.2       Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de leverancier vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

12.3       De wederpartij is verplicht de leverancier terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

 

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De leverancier kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 

15.1       In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de leverancier, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de leverancier ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de leverancier, is de leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de leverancier tot aan dat moment te voldoen.

15.2       Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de leverancier, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

15.3       In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan haar ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de leverancier verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING

 

16.1       A.  De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

               artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit

               artikel is overeengekomen.

          B.  Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een

                 natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

16.2       Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de leverancier daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de leverancier, naast vergoe­ding van ten minste 20% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier ter zake.

16.3       Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 

17.1       Op de tussen de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

17.2       Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de leverancier de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de leverancier woont of gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

17.3       In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de leverancier aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.